Type and press Enter.

Registration privacy policy

Information relating to the customers of the ponganes.com website will be used for the purposes of our operations. and legal only which consists of improving service efficiency and used to develop products or services and special offers better than before which is in accordance with the needs of customers Customer data will not be used, collected or maintained for any unintended purpose. However, in case we want to collect data without the above-mentioned purpose. We will collect your personal information by requesting information directly from you if you choose to provide personal information as follows through the application process.

name-surname
address
Email
telephone number

to our website and any business activities or transactions of yours to our website and we will keep that information confidential. and will comply with the law Information about our customers is collected. and maintain it during the period that we And you still have business dealings with each other. In addition, when you send an email to us We will keep the contents of the e-mail, the e-mail address and the e-mail correspondence therein to answer your questions. or for the need for follow-up and to check whether the interactions between our customers and our staff in the areas where you have doubts have been resolved

นโยบายความเป็นส่วนตัวในการสั่งซื้อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ ponganes.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเรา และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงหากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์

ให้กับเว็บไซต์เราตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์เรา แล้วเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ  และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่งอีเมลมายังทีเรา เราจะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเราในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่